Allmänna Hyresvillkor

 1. Tillämplighet
  Nedanstående villkor skall gälla om inget annat skriftligen avtalats mellan Mr Lift AB och hyrestagaren.
 2. Hyrestid
  Hyrestiden börjar löpa från och med den dag materielen hålls tillgänglig för avhämtning av hyrestagaren. Hyresavtalet löper, om inte annat har avtalats, en kalendermånad i taget.
 3. Hyra
  Hyra utgår under hela uthyrningstiden. Den överenskomna hyran baseras på, om inte annat avtalats, ett skift per hyresdag. För ökad användning skall hyrestagaren meddela Mr Lift AB för att ersättningen skall vara proportionell mot avtalad hyra och utökad användning.
 4. Hyresbetalning
  Hyran erläggs, där annat inte överenskommits, på faktura efter hyrestidens slut eller, vid uthyrning under längre tid än en månad, vid varje månadsskifte. Hyra skall erläggas senast 30 dagar netto om inte annat överenskommits.
 5. Avhämtning och återlämning
  Materielen avhämtas av hyrestagaren på Mr Lifts AB hyresdepå eller enligt överenskommen plats och återlämnas till densamma efter hyrestidens slut.
 6. Användningsplats och användare
  Materielen får inte utan Mr Lifts AB medgivande nyttjas på annan arbetsplats än angiven i hyresavtalet. Lägsta ålder för användning av hyrmaterielen är 18 år. Obligatorisk legitimationskontroll.
 7. Skötsel
  Materielen skall väl vårdas och underhållas. Erforderliga driv- och smörjmedel skall vara godkända av Mr Lift AB. I förekommande fall lämnade skötselinstruktioner skall följas. Materielen får endast användas av utbildad personal, vilken är förtrogen med dess skötsel och verkningssätt. Reparation får inte utföras av hyrestagaren. Uppkommer behov avreparation på hyrmaterielen skall detta omedelbart anmälas till Mr Lift AB som, byter ut materielen, reparerar den eller anvisar kompetent reparatör. Materielen får inte ombyggas eller förändras i sitt utförande.
 8. Ansvar
  Hyrestagaren svarar för varje skada, som materielen under hyrestiden kan tillfoga egendom eller person. Det är hyrestagarens ansvar att hålla Mr Lift AB skadelös. Mr Lift AB svarar inte för kostnader som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd, åverkan eller driftsavbrott.
 9. Försäkringar
  Det åligger hyrestagaren att allriskförsäkra hyrt materiel till sitt fulla värde under hela hyrestiden. Mr Lift AB ansvarar för att trafikförsäkring finns på hyrmateriel och fordon, som enligt lag är försäkringspliktiga. Mr Lift AB kan erbjuda hyrestagaren en hyrförsäkring. (se separata försäkringsvillkor)
 10. Åtgärder vid fel, skada, åverkan eller stöld.
  Hyrestagaren skall snarast möjligt underrätta Mr Lift AB om fel, skada eller åverkan på hyrmaterielen samt om stöld, åverkan under hyrestiden ägt rum. Förlorad hyresmateriel som inte ersätts genom hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren till ny anskaffningsvärde. Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.
 11. Äganderätt
  Hyresmaterielen ägs av Mr Lift AB. Hyrestagaren förbinder sig att inte utnyttja maskinparken på annat sätt än enligt villkoren i detta avtal.
 12. Hävning av avtalet
  Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott. Detsamma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar. Då är Mr Lift AB berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjekt på hyrestagarens bekostnad
 13. Tillämplig lag
  Svensk lag gäller för uthyrningen.

Ladda hem och/eller skriv ut PDF

Share This